Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Lên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

D?ch V? ??ng Ký Thông Tin Nhà Th?u Lên H? Th?ng M?ng ??u Th?u Qu?c Gia. ??ng Ký Thông Tin Nhà Th?u Lên H? Th?ng M?ng ??u Th?u Qu?c Gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Kho?n 1 ?i?u 5 Lu?t ??u th?u s? 43/2013/QH13 quy ??nh m?t trong nh?ng ?i?u ki?n mà nhà th?u, nhà ??u t? ph?i ?áp ?ng ?? có “t? cách h?p l?” là “?ã ??ng ký trên H? Th?ng M?ng ??u Th?u Qu?c Gia”.

– L? trình ??ng ký thông tin nhà th?u trên H? Th?ng M?ng ??u Th?u Qu?c Gia ???c h??ng d?n t?i Thông t? liên t?ch s? 07/2015/TTLT-BKH?T-BTC ngày 8/9/2015 quy ??nh chi ti?t vi?c cung c?p, ??ng t?i thông tin v? ??u th?u và l?a ch?n nhà th?u qua m?ng

– Theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 37 TT07, b?t ??u t? ngày 1/7/2016, tr??c th?i ?i?m ?óng th?u 2 ngày làm vi?c, nhà th?u, nhà ??u t? ch?a có xác nh?n ??ng ký thông tin trên H? Th?ng M?ng ??u Th?u Qu?c Gia không ???c tham d? th?u ??i v?i các gói th?u, d? án có hình th?c l?a ch?n nhà th?u là ??u th?u r?ng rãi, ??u th?u h?n ch?, ch? ??nh th?u, chào hàng c?nh tranh, mua s?m tr?c ti?p, t? th?c hi?n và l?a ch?n nhà th?u, nhà ??u t? trong tr??ng h?p ??c bi?t.

Nh?ng lý do các công ty l?a ch?n d?ch v?:

– D?ch v? ??ng ký nhanh nh?t.

– D?ch v? uy tín nh?t ???c s? tin c?y c?a các công ty, chi phí d?ch v? tr?n gói.

– Nhà th?u không ph?i t?n th?i gian ??c h??ng d?n làm các thao tác trên h? th?ng, làm ??n ??ng ký, không thành th?o công ngh? thông tin vì ?ã có chúng tôi làm d?ch v?.

– T? v?n h? tr? t?n tình, chu ?áo, h??ng d?n t?ng b??c m?t t? b??c ??ng ký ??n b??c ??ng nh?p ??u th?u qua m?ng.

H? s? chu?n b? g?m:

– Gi?y phép kinh doanh

– Ch?ng minh nhân dân ng??i ??ng ??u doanh nghi?p

– Công ty Scan ho?c b?n ch?p hình gi?y ??ng ký kinh doanh và ch?ng minh nhân dân g?i qua ?? trung tâm khai h? s? ??ng ký nhà th?u

– Sau khi ??ng ký thành công lên h? th?ng m?ng ??u th?u qu?c gia Trung Tâm h??ng d?n l?y ch?ng th? s?, cách ??ng nh?p vào h? th?ng m?ng ??u th?u qu?c gia, cách ??u th?u trên h? th?ng m?ng ??u th?u qu?c gia

– Th?i gian ??ng ký thành công nhà th?u lên H? Th?ng M?ng ??u Th?u Qu?c Gia k? t? ngày nh?n h? s?: 1 ngày

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*