Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên

D?ch v? t? v?n pháp lý th??ng xuyên:

– T? v?n các v?n ?? pháp lý liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a Doang nghi?p, bao g?m các v?n ?? v? ho?t ??ng ??u t?, lao ??ng, h?p ??ng, th? t?c pháp lý, c? c?u qu?n lý và ?i?u hành, tranh ch?p trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh và th??ng m?i ….;

– Xem xét, xác nh?n ho?c t? v?n tính h?p pháp c?a các v?n b?n giao d?ch kinh doanh do Doanh nghi?p so?n th?o; tr?c ti?p ho?c gián ti?p h? tr? Doanh nghi?p so?n th?o các h?p ??ng, v?n b?n, tài li?u giao d?ch liên quan t?i ho?t ??ng kinh doanh c?a Doanh nghi?p;

– ??i di?n ho?c cùng tham gia v?i t? cách là nhà t? v?n lu?t ho?c lu?t s? c?a Doanh nghi?p trong các cu?c th?o lu?n, ?àm phán kinh doanh;

– T? v?n cho Doanh nghi?p v? ph??ng án, cách th?c gi?i quy?t các khi?u n?i, khi?u ki?n hay tranh ch?p c? th? liên quan ??n Doanh nghi?p;

– H? tr? Doanh nghi?p trong vi?c chu?n b? và trình n?p các ??n xin/ yêu c?u t?i các c? quan nhà n??c có th?m quy?n và theo dõi quá trình xem xét phê chu?n;

– C?p nh?t, cung c?p các quy ??nh pháp lý m?i ban hành có liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a Doanh nghi?p

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*