Tư Vấn Hợp Đồng

D?ch v? t? v?n h?p ??ng:

– T? v?n v? các v?n ?? pháp lý, r?i ro và gi?i pháp trong quá trình th?a thu?n và ?àm phán h?p ??ng c?a Khách hàng;

– So?n th?o và t? v?n, gi?i thích v? n?i dung c?a h?p ??ng, ??c bi?t các h?p ??ng chuyên bi?t trong l?nh v?c xây d?ng, chuy?n nh??ng c? ph?n, franchise, BOT/BT/PPP, v.v…

– T? v?n v? các v?n ?? pháp lý, r?i ro và gi?i pháp trong quá trình th?a thu?n và ?àm phán h?p ??ng c?a Khách hàng;

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*