Tư Vấn Đầu Tư

D?ch v? t? v?n ??u t?:

– T? v?n v? hình th?c ??u t?, các th? t?c pháp lý và trình t? tri?n khai d? án ??u t? c?a Nhà ??u t? t?i Vi?t Nam;

– T? v?n và h? tr? trong quá trình xin Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p/Gi?y phép ??u t? và các gi?y phép/phê chu?n c?n thi?t trong quá trình tri?n khai d? án ??u t? c?a Nhà ??u t? t?i Vi?t Nam;

– T? v?n v? c?u trúc và các v?n ?? pháp lý trong quá trình ??u t? và h?p tác ??u t? v?i ??i tác trong n??c, bao g?m: thu?, lao ??ng, ??t ?ai, s? h?u trí tu?, gi?i quy?t tranh ch?p….

– T? v?n các quy ??nh c?a pháp lu?t liên quan ??n thành l?p, gi?i th?, phá s?n;

– T? v?n, h? tr? gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n nhà ??t, công trình xây d?ng, ;

– H? tr? khách hàng trong các th? t?c xin c?p các lo?i gi?y phép thành l?p, bao g?m: gi?y phép ??u t?, gi?y ch?ng nh?n ??ng ký, gi?y phép m? v?n phòng ??i di?n/ chi nhánh, …

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*