Tranh Tụng Và Giải Quyết Tranh Chấp

D?ch v? tranh t?ng và gi?i quy?t tranh ch?p:

– ??i di?n cho khách hàng trong các ho?t ??ng ti?n t? t?ng;

– T? v?n v? n?i dung và trình t?, th? t?c ti?n hành vi?c kh?i ki?n ?? yêu c?u c? quan tài phán gi?i quy?t tranh ch?p;

– ??i di?n theo ?y quy?n và/ho?c làm lu?t s? b?o v? quy?n l?i h?p pháp cho các ???ng s? trong các v? án/v? vi?c dân s?, hình s?, kinh doanh th??ng mai, lao ??ng và hành chính;

– T? v?n, h? tr? khách hàng trong giai ?o?n thi hành án.

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*