Thông Báo – Đăng Ký Website Với Bộ Công Thương

Nhi?u khách hàng b?n kho?n lo l?ng không bi?t Website c?a mình có ph?i thông báo hay ??ng ký v?i B? Công Th??ng hay không, vi?c thông báo ??ng ký v?i B? Công Th??ng có b?t bu?c hay không? Hãy xem bài vi?t bên d??i c?a chúng tôi s? cho các b?n câu tr? l?i chính xác nh?t!

Tuân Theo Quy ??nh C?a B? Công Th??ng

Theo Ngh? ??nh s? 52/2013/N?-CP ban hành ngày 16/05/2013, thông t? s? 47/2014/TT-BCT ban hành ngày 05/12/2014, và Ngh? ??nh s? 185/2013/ND-CP quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong ho?t ??ng th??ng m?i… ban hành ngày 15/11/2013, yêu c?u t?t c? các website ho?t ??ng trong l?nh v?c TM?T ??u ph?i thông báo ho?c ??ng ký v?i BCT n?u không s? b? ph?t t? 10-100 tri?u ??ng

Nâng Cao Uy Tín C?a Website Doanh Nghi?p

??i v?i website khi thông báo và ??ng ký thành công b?n s? g?n logo d?n t?i ???ng link xác nh?n trên trang c?a B? Công Th??ng là website c?a b?n ?ã ??ng ký và thông báo thành công. Vi?c này s? nâng cao uy tín c?a website c?a b?n vì b?n ?ã tuân th? ?úng theo quy ??nh c?a B? Công Th??ng.

Kh?ng ??nh Th??ng Hi?u C?a Doanh Nghi?p, Cá Nhân

Khi website ???c ??ng ký và thông báo v?i B? Công Th??ng t?c là website ?ã tuân th? theo các quy ??nh c?a B? Công Th??ng và ???c B? Công Th??ng xác nh?n các hàng hóa, d?ch v? t?i th?i ?i?m ??ng ký thông báo trên website c?a b?n là h?p pháp ???c phép phân ph?i và qu?ng bá. ?i?u này khi?n ng??i tiêu dùng an tâm và tin t??ng vào th??ng hi?u c?a b?n h?n.

Nh?ng Website Nào C?n Thông Báo, ??ng Ký V?i B? Công Th??ng

1. Website Th??ng M?i ?i?n T? Bán Hàng:

Theo m?c 8 ?i?u 3 ngh? ??nh 52 quy ??nh: Website th??ng m?i ?i?n t? (d??i ?ây g?i t?t là website) là trang thông tin ?i?n t? ???c thi?t l?p ?? ph?c v? m?t ph?n ho?c toàn b? quy trình c?a ho?t ??ng mua bán hàng hóa hay cung ?ng d?ch v?, t? tr?ng bày gi?i thi?u hàng hóa, d?ch v? ??n giao k?t h?p ??ng, cung ?ng d?ch v?, thanh toán và d?ch v? sau bán hàng

Do ?ó các b?n có nh?ng website ch? gi?i thi?u v? Công ty, ho?c d?ch v?, ho?c hàng hóa mà không có ch?c n?ng ??t hàng ho?c thanh toán tr?c tuy?n thì v?n ph?i ph?i thông báo v?i B? Công Th??ng

Ví d?: www.itsolution.com.vn, www.saigonled.com.vn

2. Website Cung C?p D?ch V? Th??ng M?i ?i?n T?:

Website cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? bao g?m:

Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? là website th??ng m?i ?i?n t? cho phép các th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân không ph?i ch? s? h?u website có th? ti?n hành m?t ph?n ho?c toàn b? quy trình mua bán hàng hóa, d?ch v? trên ?ó. Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? trong Ngh? ??nh này không bao g?m các website giao d?ch ch?ng khoán tr?c tuy?n.

Ví d?: www.chophien.com/raovat/

Website khuy?n m?i tr?c tuy?n là website th??ng m?i ?i?n t? do th??ng nhân, t? ch?c thi?t l?p ?? th?c hi?n khuy?n m?i cho hàng hóa, d?ch v? c?a th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân khác theo các ?i?u kho?n c?a h?p ??ng d?ch v? khuy?n m?i.

Ví d?: www.vietbox.vn, www.hotdeal.vn

Website ??u giá tr?c tuy?n là website th??ng m?i ?i?n t? cung c?p gi?i pháp cho phép th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân không ph?i ch? s? h?u website có th? t? ch?c ??u giá cho hàng hóa c?a mình trên ?ó.

Ví d?: www.handheld.com.vn

3. ?ng D?ng Di ??ng Bán Hàng

?ng d?ng bán hàng là ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? trên thi?t b? di ??ng do th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân thi?t l?p ?? ph?c v? ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i, bán hàng hóa ho?c cung ?ng d?ch v? c?a mình

Ví d?: Clip.vn

4. ?ng D?ng Di ??ng Cung C?p D?ch V? Th??ng M?i ?i?n T?:

?ng d?ng cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? là ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? trên thi?t b? ?i ??ng do th??ng nhân, t? ch?c thi?t l?p ?? cung c?p môi tr??ng cho các th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân khác tiên hành ho?t ??ng th??ng m?i, bao g?m ?ng d?ng sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?, ?ng d?ng ??u giá tr?c tuy?n và úng d?ng khuy?n m?i tr?c tuy?n

Ví d?: V?t Giá – Happy shopping

Th? T?c Thông Báo, ??ng Ký Website V?i B? Công Th??ng

  1. Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh | Gi?y ch?ng nh?n ??u t? | Gi?y phép ??u t?
  2. Quy?t ??nh thành l?p (??i v?i t? ch?c)
  3. Ch?ng minh th? nhân dân, mã s? thu? (??i v?i cá nhân)…
  4. Và m?t s? gi?y t? khác tùy theo ngành ngh? d?ch v? c?a b?n

VD: Gi?y v? sinh an toàn th?c ph?m, Gi?y phép phân ph?i th?c ph?m ch?c n?ng, gi?y phép l? hành…

Xem thêm: Quy ??nh V? X? Ph?t Theo Ngh? ??nh S?: 185/2013/N?-CP

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*