Sở Hữu Trí Tuệ

D?ch v? t? v?n s? h?u trí tu?:

– ??ng ký nhãn hi?u hàng hoá (t?i Vi?t Nam và n??c ngoài);

– Ti?n hành tra c?u và t? v?n kh? n?ng ??ng ký nhãn hi?u;

– ?i?u tra phát hi?n các vi ph?m v? nhãn hi?u và th?c hành th? t?c khi?u n?i;

– ??ng ký sáng ch?, ki?u dáng công nghi?p;

– Xin phê chu?n và ??ng ký các h?p ??ng li-x?ng nhãn hàng;

– T? v?n và so?n th?o H?p ??ng li-x?ng nh??ng quy?n và chuy?n giao công ngh?.

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*