Mua Bán Và Sáp Nhập

D?ch v? t? v?n mua bán và sáp nh?p:

– T? v?n các qui ??nh pháp lu?t và chính sách c?a Nhà n??c liên quan ??n l?nh v?c ho?t ??ng c?a M&A;

– H? tr? th?m ??nh pháp lý và th?m ??nh r?i ro c?a (v? tài s?n, th? tr??ng, lao ??ng, thu?, s? h?u trí tu?, v.v…);

– T? v?n các v?n ?? pháp lý trong quá trình th?m ??nh tài s?n (??t ?ai, nhà x??ng, tài s?n c? ??nh và các tài s?n khác) c?a M&A;

– H? tr? và t? v?n pháp lý trong quá trình ?àm phán các ?i?u ki?n M&A;

– T? v?n các v?n ?? pháp lý liên quan ??n vi?c tái c?u trúc M&A (??t ?ai nhà x??ng, lao ??ng và h?p ??ng lao ??ng, tài s?n và quy?n tài s?n, thu?, h?p ??ng và thanh lý h?p ??ng,..);

– Ti?n hành các th? t?c pháp lý c?n thi?t ?? xin các gi?y phép, phê chu?n và phê duy?t c?n thi?t liên quan ??n quá trình M&A.

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*