Lao Động Và Việc Làm

D?ch v? t? v?n lao ??ng và vi?c làm:

– T? v?n v? n?i quy lao ??ng, k? lu?t lao ??ng, th?a ??c lao ??ng t?p th?;

– T? v?n v? thang l??ng, b?ng l??ng, b?o hi?m xã h?i, thành l?p công ?oàn;

– T? v?n gi?i quy?t tranh ch?p lao ??ng, h?p ??ng lao ??ng. 

Quý khách có nhu c?u tìm hi?u thêm thông tin, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*