Giới thiệu

V?n phòng Lu?t Mi?n Tây ???c thành l?p t? n?m 2010 ??n nay ?ã tr? thành m?t th??ng hi?u th?t s? uy tín trong l?nh v?c pháp lý. ??i ng? lu?t s? ???c ?ào t?o c?n b?n, chuyên môn cao và nhi?u kinh nghi?m trong ngh? tranh t?ng và t? v?n.

V?n phòng Lu?t Mi?n Tây ?ã tham gia t? v?n, b?o v? quy?n l?i cho hàng ngàn khách hàng thông qua các v? vi?c dân s?, hình s?, hành chính, lao ??ng… Lu?t Mi?n Tây còn là ng??i b?n tâm huy?t trong vi?c c? v?n pháp lu?t cho nhi?u c? quan, doanh nghi?p ?óng trên ??a bàn C?n Th? và các t?nh ?BSCL.

??c bi?t, thông qua các hình th?c d?ch v? pháp lý ?a d?ng nh? nhà ??t, d?ch v? liên quan ??n ng??i n??c ngoài (??ng ký k?t hôn, xu?t nh?p c?nh, h? t?ch, th?a k? tài s?n…), chúng tôi có th? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a khách hàng trên toàn qu?c… nike air max damen nike air max damen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*