Tháng Sáu 9

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014

Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.